Økonomisk støtte

Enkeltmedlemmer og klubber kan søke om økonomisk støtte fra JKA Norway.

Kriterier for søknad om økonomisk støtte i JKA Norway.

 1. Klubber kan søke om midler fra styret til innleie av nasjonal/internasjonal instruktører godkjent av JKA Norway teknisk komitè v/sjefsinstruktør. Klubbene har plikt på seg til å invitere medlemmer fra andre klubber til arrangementet.
  Budsjett for arrangementet legges ved søknad.
  Maks tildeling en kan oppnå er kr 3000,-
 2. Flere klubber (min. 2 stk) kan sammen søke om midler fra styret til innleie av nasjonal/internasjonal instruktører godkjent av JKA Norway teknisk komitè v/sjefsinstruktør til et fellesarrangement. Klubbene har plikt på seg til å invitere medlemmer fra andre klubber til arrangementet.
  Budsjett for arrangementet legges ved søknad.
  Maks tildeling en kan oppnå er kr 3000,- pr.klubb begrenset oppad til kr. 15000,-
 3. Klubber som ikke har graderingslisens kan søke om midler fra styret til innleie av instruktør godkjent av JKA Norway teknisk komitè for å foreta gradering. Klubben bør invitere andre klubber til arrangementet.
  Maks tildeling en kan oppnå er kr 3000,-
 4. Klubber som ikke ligger i den regionen hvor det avholdes kurs av TK kan søke om midler til å dekke reisekostnader. Gjelder ikke for hovedinstruktører på Honbu Dojo kurs.
  Maks tildeling en kan oppnå er kr 2500,-
 5. Nye klubber som søker om opptak i JKA Norway kan søke om introduksjonskurs, det vil si en innføring i hvordan JKA Norway fungerer og hva JKA Norway forventer av den enkelte klubb. Instruktør fra TK, eller utpekt av TK holder i tillegg en trening for klubben, der JKA Norway standard pensum gjennomgås.
  Kostnaden blir dekket direkte av JKA Norway
 6. Utøvere i JKA Norway som ønsker å starte klubb i JKA Norway kan søke om økonomisk støtte av JKA Norway.
  Maks tildeling en kan oppnå er kr 15000,-
 7. Enkeltutøvere som er medlem i JKA Norway, kan søke om støtte til gasshukuer som forberedelser for Dangradering til Nidan og høyere grader. Plan for forberedelser må legges ved søknad.
  Maks tildeling en kan oppnå er kr 2500,-
 8. Dommere som har gyldig nasjonal lisens nivå 1, nivå 2 eller nivå 3, kan som medlem av JKA Norway, søke om støtte til reise, kost og losji i forbindelse med deltakelse som dommer til de nasjonale stevnene.
  Maks tildeling en kan oppnå er kr 2500,-
 9. Dommere som har gyldig internasjonal lisens A,B,C, eller D kan som medlem av JKA Norway søke om støtte til reise og losji i forbindelse med deltakelse som dommer til JKA kadett EM, JKA EM eller JKA VM. Det forutsettes at reise og overnatting skjer sammen med landslag.

JKA Norway’s medlemsklubber og deres medlemmer har anledning til å søke om økonomisk støtte i tråd med gjeldende retningslinjer.

Søknader vil få en av to statuser, enten innvilget eller avslått. Ved innvilgede søknader vil beløpet per søknad avhenge av antall innkomne søknader. Søknader må være mottatt av styret senest 30 dager etter avsluttet arrangement. Søknader som kommer inn etter denne fristen vil bli avvist.

Størrelsen på støtten beregnes ut fra det budsjetterte beløpet godkjent av årsmøtet. Det er ingen fastsatt tidsfrist for behandling, og søknader vil bli samlet inn og behandlet noen få ganger i året, avhengig av antall søknader.

Søknader sendes til styret@jkanorway.no