Styret 2023

Styret

JKA Norway styret 2023

Styret i JKA Norway består av fem personer og velges på Årsmøtet etter vanlige, demokratiske prinsipper. For å bevare kontinuiteten i styrets arbeid, skiftes det maksimalt ut to styremedlemmer hvert år.

Styrets oppgave er å lede JKA Norway etter de retningslinjer som finnes i JKA Norway sine statutter, og i henhold til vedtakene som gjøres på årsmøtet. Styret er ikke involvert i tekniske spørsmål, disse løses av Teknisk Komite. Styret møtes ca. fire ganger pr år.

Magne Skåtun

President, Fusa karateklubb

Lena Rå

Visepresident
Nordås Karateklubb

Ulf Laurang

Styremedlem
Bærum Shotokan Karateklubb

Signe Rondestveit

Styremedlem

Ulvik karateklubb

Ken Andersen

Kasserer
Sandefjord Shotokan karateklubb

Styreverv oppgaver

President

 • Kalle inn, organisere og lede styremøter.
 • Starte og konkludere saksbehandling pr e-post.
 • JKA Norway sin representant utad mot offentlige organer og andre klubber.
 • Ha oversikt over tiltak, planer og arbeidsoppgaver i JKA Norway, og se til at dette blir utført.
 • Holde styret informert om forandringer i planer og andre pågående saker.
 • Lage årsmeldingen i lag med styret
 • Oppdatere dette dokument sammen med utdanningsansvarlig.
 • Er styret sitt bindeledd mot sjefsinstruktør i TK.
 • Skal lage utkast til årsbudsjett og fremlegge dette for styret.
 • Følge opp budsjett og analysere den økonomiske situasjonen.
 • Godkjenne søknad / aktivitetsstøtte i samarbeid med styret.
 • Har ansvar for a opprettholde et godt miljø i styret og resten av JKA Norway.

E: president@jkanorway.no

Visepresident

 • Bestille lisensmerker, nasjonale pass, graderingsstempel(TK) og graderingsmerker.
 • Følge opp kjøp og innbetaling av lisensmerker.
 • Generell oppfølging av klubbene.
 • Oversikt graderingsdatoene for klubbene.
 • Rapportering innbetaling lisenser og kyu graderinger.
 • Oppfølging av Gasshuku og budsjett ihht. prosedyre ”Gasshukuadministrasjon” i regi av JKA Norway .
 • Styrets representant for gasshukuer, JKA NM og andre stevner.
 • Har ansvar for å opprettholde et godt miljø i styret og resten av JKA Norway.

Kasserer

 • Føre JKAN sitt regnskap
 • Kontaktperson til revisor.
 • Oppfølging av bilag.
 • Bilagsoversikt
 • Lage resultatregnskap med periodeoversikt
 • Oversikt over innbetalinger for lisenser, kyu og dan graderinger
 • Oversikt over innbetalinger for kursavgifter
 • Har ansvar for a opprettholde et godt miljø i styret og resten av JKA Norway.

E: kasserer@jkanorway.no

Styremedlem 1

 • Kurskoordinator
 • Revidere prosedyrer, statutter og vedtekter.
 • Oppgradere statutter og vedtekter ved årsslutt, slik at disse kan revurderes på årsmøtet.
 • Er bindeledd til webmaster.
 • Distribusjon av info til klubbene.
 • Ansvarlig for oppbevaring av alle JKAN sine organisasjonspapirer.
 • Sender varsel og innkalling til årsmøte og utsendelse av dokumenter etter årsmøtet.
 • Arkivere ferdigbehandlete saker og gi tilbakemelding (skriftlig) til den det gjelder.
 • Utarbeide referat fra styremøter.
 • Skaffe og koordinere hallbestillere i Bergensområdet.
 • Hotellbooking i Bergensområdet
 • Innsamling av data for presentasjon av statistikk ved årsmøte.
 • Har ansvar for å opprettholde et godt miljø i styret og resten av JKA Norway.

Styremedlem 2

 • Oppfølging av østlandsklubbene og kontaktperson region Øst.
 • Presseansvarlig
 • Sponsoransvarlig.
 • Profilering.
 • Organisasjonsutvikling
 • Skaffe og koordinere hallbestillere på Østlandet