FORMÅLSPARAGRAF

JKA Norway har som formål å lede og utvikle samarbeid mellom norske klubber som utøver JKA Shotokan karate-do. Videre skal JKA Norway bidra til å standardisere og fastholde tradisjonen i den karate som ble grunnlagt av Gichin Funakoshi og som utøves i JKA World Federation.

paragraf 1


1 Styrende organer, dokumenter og personer

1.1 JKA Europe og JKA World Federation
JKA Norway er medlem av JKA Europe og JKA World Federation, og anerkjenner disse organisasjonene sine konstitusjonelle dokumenter.

1.2 Sjefsinstruktør for JKA Norway
Teknisk Komité (TK) lager innstilling på sjefinstruktøren for JKA Norway, innstillingen skal godkjennes med ¾ flertall i henholdsvis TK og Styret. Videre skal sjefsinstruktøren være godkjent av (Shihan Kai) JKA World Federation. Sjefsinstruktøren har mulighet til selv å endre sin status.

1.3 Norges Idrettsforbund
JKA Norway skal forholde seg til regelverket som er fastsatt av Norges Idrettsforbund når det gjelder foreningens organisering og regnskapsførsel. Dersom det er konflikt mellom NIFs retningslinjer og JKA Norway sine statutter, skal Årsmøtet avgjøre hvilke regler som skal gjelde.

1.4 Norges Kampsportforbund
JKA Norway sine medlemsklubber anbefales å være innmeldt i Norges Kampsportforbund og rapportere medlemsantall på forskriftsmessig vis.

1.5 Honbu Dojo
Sete for Honbu Dojo (JKA Norway sitt hovedsete) som følger sjefsinstruktøren for JKA Norway.

paragraf 2

2 Endring av statutter
JKA Norway sine statutter er godkjente av Årsmøtet. Endring av paragraf 1.2 krever ¾ flertall i henholdsvis Styret og TK. Endring av paragraf 16 kan endres av to korrekt innkalte og gjennomførte Årsmøter med minimum 3 måneders mellomrom. Det må være ¾ flertall i begge Årsmøtene. Øvrige statutter kan endres av Årsmøtet med alminnelig flertall.

paragraf 3

3 Organer og styreform
JKA Norway har en teknisk og en administrativ ledelse. Den tekniske ledelsen er Teknisk Komité, den administrative ledelsen er Styret. Teknisk Komité rapporterer til Styret. Det er Styret som rapporterer til Årsmøtet. Følgende personer og organer finnes innen organisasjonen:

 • Sjefsinstruktør
 • Honbu Dojo som er sete for honbu dojo samling der alle klubbhovedinstruktører er pliktet å møte.
 • Teknisk Komité
 • Styret
 • Årsmøtet
 • Medlemsklubbene
 • Enkeltmedlemmene

Styret består av følgende personer;
President, Kasserer, Visepresident og to styremedlemmer.
Alle styreverv skal ha en varighet av to år. Det planlegges slik at man søker å unngå at mer enn halvparten av styret skiftes ut ved hvert valg.

Det søkes å tilstrebe at President og Visepresident ikke er på valg samtidig.

Kandidater til Styret skal ha vært medlem i en klubb tilsluttet JKA Norway i minst ett år.

Det er Årsmøtet som velger Styremedlemmer med alminnelig flertall.

paragraf 4

4 Ansvar og myndighet

4.1 Styret
Styret forestår den administrative ledelsen av JKA Norway, og skal:

 • gjennomføre de vedtak som er truffet av Årsmøtet,
 • stå for den daglige driften av JKA Norway etter de retningslinjer som er gitt av Årsmøtet, og etter JKA Norway sine statutter,
 • føre regnskap for JKA Norway,
 • utarbeide terminliste,
 • innkalle til og arrangere årsmøter,
 • sørge for at gasshuku’er og stevner blir arrangert og koordinert,
 • holde medlemsklubbene orientert om aktuelle saker.
 • sammen med sjefsinstruktør behandle disiplinærsaker i JKA Norway. TK kan komme med innspill til saker, men har ikke stemmerett eller beslutningsrett.

Styret fatter sine vedtak ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har Presidenten dobbeltstemme.

4.2 Teknisk Komité

Medlemskap i Teknisk Komitè er kun for de med 6. DAN JKA eller høyere grad i JKA Norway. Medlemskap tilbydes etter bestått gradering. For å bli tatt opp som medlem i TK må en ha vært medlem av JKA Norway i minst 5 år. Det kan kalles inn til TK møter så lenge flertallet av medlemmene ønsker det

Formålet med Teknisk Komité er:

 • Sette normen for Shotokan karate-do slik den utøves i JKA Norway
 • Kontrollere at Shotokan karate-do utøves på korrekt måte
 • Instruere ved nasjonale gasshukuer i regi av JKA Norway
 • Utdanne og lisensiere: Instruktører, graderingsberettigede og dommere
 • Sensurere ved graderinger

Teknisk komité er organisert gjennom dokumentet «Teknisk Komité – Organisering og Forretningsorden». Det kreves 2/3 flertall i TK for å gjøre endringer i dokumentet. Dokumentet skal til enhver tid være tilgjengelig på JKA Norway sine hjemmesider.

4.3 Årsmøtet
Årsmøtet skal behandle saker av administrativ karakter, det vil si saker som ikke omhandler utførelsen av Shotokan karate-do. De vedtak som fattes av Årsmøtet er Styret pålagt å gjennomføre. Ordinære årsmøter bør holdes i første kvartal hvert år.

Årsmøtet skal:

 • Velge ordstyrer/dirigent
 • Godkjenne stemmeberettigete
 • Godkjenne innkalling, agenda og forretningsorden
 • Velge referent
 • Velge protokollkomité (minimum 2 personer)
 • Velge tellekorps (minimum 2 personer)
 • Behandle og godkjenne årsmelding
 • Behandle og godkjenne regnskap
 • Behandle innkomne forslag
 • Vedta kontingent
 • Vedta budsjett
 • Behandle organisasjonsplan
 • Velge:
  – Styrerepresentanter
  – Øvrige representanter i henhold til vedtatt organisasjonsplan
  – Revisor og stedfortreder
  – Representanter til ting og organisasjoner
  – Valgkomité

 

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel. Innkalling sendes pr. e-post til medlemmsklubbene og ved kunngjøring på JKA Norway sine hjemmesider. Forslag som skal behandles av Årsmøtet må være sendt til Styret senest 3 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Følgende skal innkalles til årsmøtet:

 • Sjefsinstruktør i JKA Norway,
 • Styret i JKA Norway,
 • Samtlige medlemsklubber.
 • Forøvrig er årsmøtet åpent for alle som har betalt lisens.

Hver klubb som er representert på årsmøtet har èn eller flere stemmer i henhold til medlemsmassen (enkeltmedlemmer har ikke stemmerett).

 • En -1- stemme ved 1-100 medlemmer,
 • To -2- stemmer ved 101-200 medlemmer,
 • Tre -3- stemmer ved 201-300 medlemmer,
 • Fire -4- stemmer ved 301-400 medlemmer osv.

Fullmakter må godkjennes og fullmektig må ha betalt lisens til JKAN.

En klubb kan i tillegg til egen stemme/stemmer bare ha fullmakt på vegne av én (1) annen klubb.

Antall kjøpte lisenser for forgående år teller som grunnlag for det antall stemmer hver klubb har. Kjøpte lisenser foregående år sjekkes opp mot NKF/NIF system.

Vedtak fattes ved alminnelig flertall med unntak for saker under punkt 1.2 og 16 i disse statuttene.

Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Stemmegivning ved saker og valg foregår skriftlig hvis det fremmes krav om det, ellers foregår stemmegivning ved håndsopprekking.

Tellekorps skal bestå av minst to personer utnevnt av Årsmøtet. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to som har oppnådd flest stemmer. Er det stemmelikhet ved omvalg, avgjøres det ved loddtrekning.

Ekstraordinært årsmøte kan arrangeres med minimum 3 ukers varsel. Ekstraordinært Årsmøte kan arrangeres om det kreves av styret i minst 3 klubber som er medlem i JKA Norway. I tillegg kan Styret i JKA Norway kalle inn til ekstra ordinært årsmøte

4.4 Medlemsklubbene
Klubber som ønsker medlemskap i JKA Norway skal søke Styret skriftlig om dette. Klubbens vedtekter skal legges ved søknaden.

Styret i JKA Norway kan innvilge medlemskap midlertidig, Årsmøtet godkjenner medlemskapet.

Medlemsklubbene skal ha et styre iht NIFs lover. Klubbene plikter å følge JKA Norway sine statutter.

Klubbene kan fremme saker og forslag til Styret, Teknisk Komité og Årsmøtet.

Klubber som vil melde seg ut av JKA Norway skal gjøre det skriftlig. Informasjon om antall stemmegivere for og imot på klubbens ordinære eller ekstraordinære årsmøte skal foreligge.

paragraf 5

5 Gasshuku

5.1 Ansvar
JKA Norway sine gasshuku’er skal arrangeres av medlemsklubbene, etter pålegg fra Styret. JKA Norway står økonomisk ansvarlig for arrangementet, mens arrangøren bærer ansvaret for gjennomføringen og skal fremlegge et regnskap senest fjorten dager etter gasshukuen.

5.2 Gjennomføring
Alle plikter og frister for planlegging og gjennomføring av gasshukuer finnes i dokumentet “Gasshuku-administrasjon”. Det er Styrets ansvar at arrangør av en gasshuku har fått tilsendt siste revisjon av dokumentet.

paragraf 6

6 Honorar til instruktører og styre
Medlemmer av JKA Norway Styret og Teknisk Komité, betaler ikke avgifter for gasshuku, graderinger og kurs arrangert i regi av JKA Norway. Årsmøtet fastsetter honorar til Styrets medlemmer, TK-medlemmer og andre med verv i JKA Norway.

paragraf 7

7 Gradering

7.1 Myndighet
Det er Teknisk Komité som har myndighet til å gradere. Denne myndigheten kan delegeres videre av Teknisk Komité. Den som skal graderes må delta på en gasshuku i regi av JKA Norway minst en gang hvert år.

7.2 Graderingsavgift
Graderingsavgiften blir behandlet og fastsatt på Årsmøtet.
Den som skal opp til gradering plikter å betale følgende avgift til JKA Norway:

0.– 1. Kyu: Kr 200,
1. Dan: Kr 1.400,- (inkl internasjonalt pass (verdi 400,-))
2. Dan: Kr 1.500,-
3. Dan: Kr 2.000,
4. Dan: Kr 2.500,-
5. Dan: Kr 3.000,-

Graderingsavgiften for 0. – 1. Kyu refunderes ikke uansett utfall av graderingen, med mindre vedkommende uforskyldt blir forhindret fra å stille til gradering.

Ved Dan-gradering refunderes avgiften minus kr 300,- dersom vedkommende ikke består graderingen.

JKA Norway ivaretar registreringen av Dan-graderinger overfor JKA Headquarters i Tokyo, Japan.

7.3 Graderingsbevis
Oppnådd grad skal bekreftes i utøverens karatepass, hvor graderingsmerke og sensorens signatur eller stempel fylles inn. I tillegg skal utøveren tildeles et diplom.

7.4 Gradering til Dan
Utøvere som skal gradere til Dan skal følge de til en hver tid gjeldende regler for dette. Har man unnlat å melde fra/søke som anvist på nettsidene til JKA Norway kan man få utsatt sin gradering.

paragraf 8

8 Stevner
Alle medlemmer som har betalt lisens til JKA Norway skal få tilbud om å delta på stevner. Det skal arrangeres minst to juniorstevner og ett seniorstevne hvert år. Styret pålegger medlemsklubber å arrangere disse stevnene, som gjerne kan arrangeres regionalt.

Arrangøren skal utarbeide et budsjett for stevnet i henhold til dokumentet “Stevne-administrasjon” i JKA Norway. Arrangøren skal fremlegge regnskap for Styret i JKAN senest fjorten dager etter selve stevnet.

paragraf 9-10

9 Karatepass
Alle utøvere skal ha et karatepass utstedt av JKA Norway. Passet skal oppdateres slik at utøverens grad, kontingent til JKA Norway, eventuelle kurs, til enhver tid er korrekt fylt inn i passet. Første gangs utstedelse av pass er gratis (dekkes av lisensen for det året). Utstedelse av erstatningspass koster kr 200,-.

10 Lisens
Lisensavgiften blir behandlet og fastsatt av Årsmøtet. Alle som trener karate i en klubb tilsluttet JKA Norway skal betale lisens til JKA Norway. Bevis for at lisensen er betalt skal festes i utøverens pass. Det er klubben sitt ansvar at utøveren har lisens i passet sitt.

paragraf 11

11 Økonomi

11.1 Budsjettering
Inntektsgrunnlaget for JKA Norway er: Lisenser,graderingsavgifter, sponsorinntekter, kurs, stevner og gasshukuer. Pengene skal brukes til drift av JKA Norway i henhold til budsjett vedtatt av Årsmøtet. Det skal budsjetteres slik at JKA Norway er i stand å dekke underskudd på arrangementer som organisasjonen har det økonomiske ansvaret for.

Budsjett for gasshuku’er og stevner skal utarbeides og sendes av arrangørklubben til Styret. Styret må godkjenne budsjettet for hvert arrangement. Styret skal utarbeide forslag til budsjett for JKA Norway for kommende år. Forslaget skal behandles og vedtas av Årsmøtet.

11.2 Forvaltning av midler
JKA Norway sine penger forvaltes av styret etter de vedtak som fattes av Årsmøtet. Styret har myndighet til å gjøre mindre avvik fra det vedtatte budsjettet. Eventuelle avvik skal forklares for Årsmøtet under gjennomgang av regnskapet. Styret har mandat til å endre inntil 5% av totalbudsjettet til å iverksette tiltak /foreta innkjøp, dette skal ikke påvirke totalbudsjettet slik det er vedtatt av Årsmøtet. Styret kan justere enkeltposter i budsjettet slik at en oppnår godkjent budsjett.

11.3 Regnskap for JKA Norway
Styret skal føre regnskap over JKA Norway sine midler, regnskapet skal legges fram til behandling og godkjenning av Årsmøtet.

paragraf 12-16

12 Logo
JKA Norway sin logo er det japanske solsymbolet Inyo. Logoen er JKA Norway sin eiendom, og skal bare brukes etter samtykke fra styret.

13 Prestasjonsfremmende midler
Det er forbudt for utøvere som har lisens i JKA Norway å anvende prestasjonsfremmende midler som står på NIFs “dopingliste”. Ved mistanke om slik anvendelse har vedkommendes klubb, JKA Norway sin sjefinstruktør og Styret i JKA Norway rett til å kalle inn vedkommende til en samtale om forholdet. Styret i JKAN har rett til å annullere vedkommendes lisens.

14 Vold
JKA Norway sine medlemsklubber skal gjennom holdningsskapende virksomhet arbeide mot vold. Dersom en utøver som har lisens i JKA Norway blir involvert i en voldsepisode, kan vedkommendes klubb, JKA Norway sin sjefinstruktør og Styret i JKA Norway kalle inn vedkommende til en samtale om forholdet. Dersom lisenshaveren finnes å ha handlet klanderverdig, har styret i JKA Norway rett til å annullere vedkommende sin lisens.

15 Seksuell trakassering
Seksuell trakassering defineres her som uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves plagsom for den oppmerksomheten rammer. Seksuell trakassering og seksuelle overgrep er totalt uforenelig med verdiene i Karate. JKA NORWAY har nulltoleranse i forhold til seksuell trakassering. Denne paragrafen referer til «Lov for Norges Idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komite” § 11 og omfatter både utøvere, instruktører og alle med tillitsverv eller funksjoner i vår organisasjon. Utenforstående personer som driver seksuell trakassering mot medlemmer i JKA Norway som organisasjon kan bli politianmeldt.

JKA NORWAY gir sin fulle tilslutning til Norges Idrettsforbund sine retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten. Alle klubber i JKA Norway pålegges å gjennomgå disse retningslinjene med alle tillitsvalgte og instruktører.
I klubbene er det klubbens ansvar å se til at retningslinjene følges, og at eventuelle mistanker om brudd mot disse bestemmelsene adresseres raskt og uten negativ konsekvens for den som varsler. Dersom medlemmer i JKA Norway blir vurdert å ha opptrådt klanderverdig, kan Styret i JKA Norway, i samarbeid med Sjefsinstruktør, og en representant fra den aktuelle klubb iverksette sanksjoner som midlertid eller permanent bortfall av lisenser, suspensjon fra verv, og i ytterste konsekvens tap av medlemskap i JKA Norway. Begge kjønn skal være representert.
Dersom medlemmer av JKA Norway sitt styre eller Tekniske Komité blir vurdert å ha brutt disse retningslinjene gjelder samme sanksjonsapparat.

16 Inhabilitet
Styret, Teknisk Komite og eventuelle andre utvalg/arbeidsgrupper som opprettes i JKA Norway må følge reglene for inhabilitet ifølge NIF Lovnorm § 2-8.

paragraf 17

17 Oppløsning av JKA Norway
JKA Norway kan bare oppløses av årsmøtet, med minst 3/4 flertall. Oppløsningen må skje i to separate Årsmøter med minst 3 måneders mellomrom. I tilfelle oppløsningsvedtak fattes skal all gjeld slettes, og resterende beholdning overføres til Norges Røde Kors Hjelpekorps.

Loading...